Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení zákazníci webových stránek www.onlinehorizont.cz, tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než objednáte a zakoupíte produkty a služby prostřednictvím webu poskytovatelky: Stanislava Hrachová, Holušice 33, 388 01 Blatná, IČO 68803389, email: info@stanislavahrachova.cz (dále jen „Poskytovatelka“) 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti se zakoupením a využitím služeb a produktů, mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které jsou prezentovány na webu www.onlinehorizont.cz(dále také jen „web“ a/nebo „služby Poskytovatelky“). 

2. Smlouva / smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb či kupní smlouvy v případě zboží, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelkou a jejím zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelkou zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu a jsou pro tento smluvní vztah závazné. 

3.Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 

4. V případě, uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje a zamýšlí nakoupit produkty a služby v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele.

5. V případě, neuvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, bude na něj v rámci smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

6.Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb.  

2. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatelky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace. 

3. Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce kliknutím na příslušnou volbu. Poskytovatelka neprodleně po obdržení objednávky zákazník potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.  

4. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít kupní smlouvu. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky či tyto obchodní podmínky.  

5. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, pokud zákazník již uhradil částečnou platbu na kupní cenu, vrátí ji Poskytovatelka do týdne od zrušení smlouvy, a to na účet, ze kterého
byla částečná úhrada učiněna, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

6. Aby mohl zákazník čerpat některé služby a produkty, vytvoří Poskytovatelka za tímto účelem pro zákazníka jeho uživatelský účet. Zákazník je povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

7. Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení produktů nebo služeb (propagace v rámci OnlineHorizontu, online kurzů, e-booků a některých vzdělávacích akcí). Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytne zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je potom u těchto produktů a služeb vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých online kurzů, e-booků a vzdělávacích akcí s poskytováním plnění a možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy, bude-li delší než uvedených 14 dnů. Toto ujednání se neuplatní, je-li předmětem objednávky zboží.  

8. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních  důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem.
Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.   

9.Zákazník bere dále výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí ceny nebo produktu osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před touto událostí požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.

III. Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak. 

2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 10 dnů). Výslovně upozorňujeme, že v případě vzdělávací akce či konzultace s pevným startem musí být cena uhrazena nejpozději 5 dnů před konáním takovéto události.  

3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka. 

IV. Dodací podmínky

 1. Při koupi zápisu akce do OnlineHorizontu bude proveden zápis po zaplacení služby nejpozději do třech pracovních dnů – pokud nebude domluveno jinak, např. kvůli úpravě podkladů apod.  

2. Při zakoupení služby s VIP propagací se zápis uskuteční ve stanovené lhůtě 3 dnů a konzultace proběhne dle domluvy nejpozději tak, aby byly splněny nutné lhůty (např. začátek kurzu, VIP možnost prezentace atd.). 

3. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka ze služby, pokud nebyly dodány relevantní podklady pro zápis akce, případně zákazník narušuje průběh akce (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny. 

V. Reklamační podmínky

 1. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou, či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou. 

4. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: info@stanislavahrachova.cz a pokud není možné nesrovnalost opravit, je mu vrácena celá, případně poměrná část ceny (dle míry uskutečněné ceny). 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.

2. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný  neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.   

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu. 

6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 30. 9. 2021 

Stanislava Hrachová